لینک بیلدینگ چیست؟

لینک بیلدینگ چیست؟ دیکشنری Webster عبارت لینک بیلدینگ را این گونه معنا می کند: … . در واقع معنایی برای این واژه ندارد. چرا هیچ تعریف استانداردی از این واژه وجود ندارد؟ این به این خاطر نیست که لینک بیلدینگ یک عبارت مخفیانه است. بر اساس بررسی هایی که اخیرا انجام شده است، ۸۰ درصد…